top of page

Fundamentals of Vertical Preparation Course

Dr. Abdelrahman Tawfik

Date: 25.09.2022

Kohëzgjatja: Trajnim 1 ditor në modele!

Duration: One Day Course on models

Tema: Bazat e preparimit vertikal të dhëmbëve, marrja e masës me metoda konvencionale dhe digjitale!

Topic: Basics of vertical preparation, analog and digital impression methods!

Me regjistrim në trajnim përfitoni falas:

-Pjesëmarrjen në Kongres

Upon registration to this course you receive FREE:

- Congress Participation

Për më shumë informata: 

For more info: +383 49 552 775

tawfik template_edited_edited.jpg
bottom of page