top of page

Call for Abstracts is now OPEN!

We are pleased to announce this call for Abstracts for the 3rd International Congress Prishtina Dental Weekend which will be held from 17 to 19 May 2024 at Klan Arena in Prishtina Kosovo.

Researches, scholars, practitioners and PhD students are invited to submit abstracts for the following Proposal types:

  1. Oral presentation

  2. Poster presentation

 

The deadline for submission is extended until: 15 April 2024 at 23:59 CET

 

Abstract guidelines

Abstract text is limited to 250 words

It must be submitted in English or Albanian

Abstract should be structured as follows: Title, Authors, Affiliation, Aim, Material and Methods, Results and Conclusions

At the end of abstract please indicate the type of presentation Oral presentation/Poster presentation

The font should be used Times New Roman. Title font size should be 16 point and the body font size should be 12 point with 1.5 line spacing.

Submission instructions

Prepared abstracts should be converted to PDF format.

Please send the abstracts by e-mail to prishtinadentalweekend@gmail.com

All submissions will be reviewed by the Scientific Committee prior to deciding whether or not they can be accepted in the final program.

Notification of acceptance/rejection of abstracts will be sent by e-mail to the corresponding author by the 15th of April 2024. If you have not received information concerning the abstract by the date, please contact prishtinadentalweekend@gmail.com

It is the submitter responsibility to ensure that all co-authors approve of the abstract submission, publication and presentation at Prishtina Dental Week.

Only registered presenters will have their accepted abstracts published in the Book of Abstracts!

Thirrja për Abstrakte tani është e HAPUR!

Kemi kënaqësinë të shpallim të hapur thirrjen për Abstrakte për Kongresin e 3-të Ndërkombëtar “Prishtina Dental Weekend” cili do të mbahet nga data 17 deri më 19 Maj 2024 në Klan Arena, në Prishtinë, Kosovë.

Hulumtuesit shkencor, klinicistët  dhe studentët e doktoraturës ftohen të dorëzojnë abstrakte për llojet e mëposhtme të Propozimeve:

1. Prezantim Oral

2. Prezantimi me poster

 

Afati i fundit për dorëzimin shtyhet deri më 15 Prill 2024 në orën 23:59 CET

 

Udhëzime:

Teksti abstrakt është i kufizuar në 250 fjalë

Duhet të dorëzohet në anglisht ose shqip

Abstrakti duhet të strukturohet si më poshtë: Titulli, Autorët, Përkatësia, Qëllimi, Materiali dhe Metodat, Rezultatet dhe Përfundimet

Në fund të abstraktit, ju lutemi tregoni llojin e prezantimit Prezantim Oral/Prezentim me poster

Shkronjat  duhet të jenë Times New Roman. Madhësia e shkronjave të titullit duhet të jetë 16 pikë dhe madhësia e fontit të trupit duhet të jetë 12 pikë me hapësirë ​​1,5.

Udhëzimet e dorëzimit

Abstraktet e përgatitura duhet të konvertohen në formatin PDF.

Ju lutemi dërgoni abstraktet me e-mail në prishtinadentalweekend@gmail.com

Të gjitha paraqitjet do të shqyrtohen nga Komiteti Shkencor përpara se të vendoset nëse ato mund të pranohen apo jo në programin përfundimtar.

Njoftimi për pranimin/refuzimin e abstrakteve do t'i dërgohet me e-mail autorit përkatës deri më 15 Prill 2024. Nëse nuk keni marrë informacion në lidhje me abstraktin deri në datën, ju lutemi kontaktoni prishtinadentalweekend@gmail.com

Është përgjegjësi e dorëzuesit të sigurojë që të gjithë bashkëautorët të miratojnë dorëzimin, publikimin dhe prezantimin e abstraktit në Kongres.

Vetëm punimet e pranuara të prezantuesve të regjistruar do të publikohen në Librin e Abstrakteve!

bottom of page